شناسه : 341212

به مناسبت روز گردشگري زنگ گردشگري در قلعه مروست نواخته شد .


صبح دم روز دوشنبه زنگ گردشگري به مناسبت پنجم شهريور ، روز جهانگردي در شهرستان خاتم با حضور جمعي از مسوولين شهرستان و مديريت ميراث فرهنگي استان يزد در قلعه تاريخي مروست اين شهرستان نواخته شد.

علي اكبردهقان در مصاحبه با خبرنگار يزد فردا" تصريح كرد: در طي اين برنامه و به مناسبت هفته گردشكري طرح هاي ميراث فرهنگي شهرستان خاتم مورد بازديد معاونت حفظ و احياء استان و رئيس كميته فني ميراث فرهنگي استان قرار گرفت.

رئيس كميته فني استان يزد در طول اين بازديد با هيئت همراه از آثار تاريخي و طبيعي شهرستان در بخشهاي مروست و هرات ديدن نموده ، مسايل پيش رو را مورد بررسي قرار داده و اكثر پروژه هاي مرمتي و ساماندهي سازمان در شهرستان طي اين بازديد ها با نظرات كارشناسي اولويت بندي شدند.

از جمله طرح ساماندهي مجموعه گردشگري سرچشمه مورد توجه قرار گرفت و برخي مشكلات آن جهت اعمال نظر و رسيدگي جمع بندي شد . آقاي دهقان در طي اين مصاحبه از برنامه هاي ابلاغي سازمان مركزي و مديريت استان خبر داد و يك هفته آتي را در صورت اجرا شدن كامل برنامه ها صداي زنگي به بلنداي تاريخ عنوان نمود كه البته هرسال و هر لحظه شنيدني است.

آدرس کوتاه :