شناسه : 158785848

به روایت تصویر؛


بازدید اعضای ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران،به اتفاق بخشدار مرکزی از نقاط مشکل دار و آسیب دیده ناشی از بارندگی های اخیر در شهرستان خاتم


آدرس کوتاه :