شناسه : 140386473
نواختن زنگ مهر وامنیت در خاتم

بمناسبت هفته نیروی انتظامی زنگ مهر و امنیت باحضور فاضلی فرماندار خاتم وفرمانده نیروی انتظامی وسایر مسئولین در مدرسه امیرکبیرنواخته شد


فاضلی فرماندار خاتم درسخنان خود خطاب به دانش آموزان به اهمیت برقراری نظم وامنیت اشاره وآرامش فردی وعمومی رامرهون تلاش پلیس دانست.وگفت ارتباط صمیمانه توام باخوش خلقی بین مردم ونیروهای پلیس را ازمهمترین شاخصه ها ورمزامنیت واقتدار در جامعه عنوان نمود.


آدرس کوتاه :