شناسه : 346692
برای اولین بار درسال 92

بقاع متبرکه شهرستان خاتم غبارروبی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم آیین غبار روبی از بقاع متبرکه شهرستان خاتم برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ با حضور سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان  و هیئت امناء در محل بقاع متبرکه برگزار گردید.
برای اولین بار درسال 92

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم آیین غبار روبی از بقاع متبرکه شهرستان خاتم برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ با حضور سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان  و هیئت امناء در محل بقاع متبرکه برگزار گردید.

آدرس کوتاه :