بر اساس اعلام اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان ، شهرستان خاتم به لحاظ تعداد مصوبات انجمن در سال 88 در بین شهرستانهای استان مقام اول را كسب نمود .

بر اساس اعلام اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان ، شهرستان خاتم به لحاظ تعداد مصوبات انجمن در سال 88 در بین شهرستانهای استان مقام اول را كسب نمود .فرماندار خاتم افزود شهرستان خاتم به لحاظ عضويت كتابخانه و مصوبات انجمن كتابخانه در سال 87 رتبه بسيار پائيني داشت كه اينجانب از ابتداي مسئوليتم با توجه به اهميت موضوع نسبت به تشكيل به موقع جلسات و پيگيري مصوبات اقدام نموده كه بر اساس اعلام اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اين شهرستان به لحاظ تعداد مصوبات و آمار عضويت مقام اول و به لحاظ درصد تشكيل جلسات مقام دوم را در بين شهرستانهاي استان كسب نمود.

امامي با اشاره به كمبود فضاي مطالعه در اين منطقه تصريح كرد با عنايت به افزايش عضويت كتابخانه هاي عمومي از 2000 نفر به 15 هزار نفر ، اين شهرستان با مشكلات كمبود فضاي مطالعه و كمبود كتاب مواجه است .

در خصوص كمبود فضاي مطالعه دو كتابخانه بزرگ و استاندارد به عنوان پيشنهادات سفر سوم رياست جمهوري پيشنهاد شده است و انشاءا... با توجه و اهتمام مسئولين استان اين پروژه ها مصوب و اين مشكل مرتفع خواهد شد و در رابطه با كمبود كتاب مدير كل محترم كتابخانه ها تاكنون توجه خوبي نموده و طبق قولهاي داده شده مشكل كمبود كتاب در سالجاري مرتفع خواهد شد كه جا دارد از عنايت ويژه ايشان به اين منطقه تقدیر و تشکر نمایم .

روابط عمومي فرمانداري خاتم