برگزاری کارگروه فنی اشتغال پایدار وطرح های فراگیر

برگزاری کارگروه فنی اشتغال پایدار وطرح های فراگیر محمودی معاون عمرانی فرماندار بااشاره  به پتانسیل خوب شهرستان گفت: باید مسئولین درراستای اشتغال پایدارتلاش مضاعف نمایند.

وی از مسئولین خواستار کنترل و نظارت جدی دراین طرح ها شدوگفت : بایداعتباری که در شهرستان اخذ میشود درراستای اشتغال زایی باشد