برگزاری کارگروه آموزشی اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواردر شهرستان خاتم

برگزاری کارگروه آموزشی اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواردر شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: اجرای طرح توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار را موثر دانست و اظهار داشت: آموزش خود اشتغالی به جامعه هدف، بمنظور بهبود وضعیت معیشت، افزایش رفاه زنان سرپرست خانواده، استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد و اتصال به بازارهای بزرگ می باشد.