شناسه : 158454690

برگزاری کارگروه آموزشی اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواردر شهرستان خاتم


برگزاری کارگروه آموزشی در خصوص اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواردر شهرستان خاتم با حضور چاکری زاده مشاور امور بانوان فرماندار،کارشناسان جهاد دانشگاهی استان و جمعی از بانوان گروه هدف این طرح در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: اجرای طرح توانمند سازی بانوان سرپرست خانوار را موثر دانست و اظهار داشت: آموزش خود اشتغالی به جامعه هدف، بمنظور بهبود وضعیت معیشت، افزایش رفاه زنان سرپرست خانواده، استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد و اتصال به بازارهای بزرگ می باشد.


آدرس کوتاه :