برگزاری هفتمین جلسه شورای ترافیک شهرستان خاتم

برگزاری هفتمین جلسه شورای ترافیک شهرستان خاتم فاضلی در این نشست بیان کرد:با توجه  به اینکه برخی موضوعات ترافیکی جنبه حیاتی وبسیار مهمی برای مردم منطقه دارد افزود:باید به این مقوله توجه جدی داشته باشیم زیرا عدم اجرای یک طرح و مصوبه علاوه برایجاد نارضایتی عمومی در سطح جامعه تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت
وی با بیان اینکه درایام نوروز شاهد ورود مسافرین به شهر وحجم زیاد تردد خواهیم بود رسیدگی به وضعیت شهر وارائه خدمات در خورشأن مسافران وگردشگران به این شهرستان را مورد تاکید قرار داد لکه گیری وآسفالت معابر در نقاط مورد نیاز، خط کشی معابر نصب تابلوهای راهنمای مسافران توسط شهرداری‌ها هرات ومروست، اصلاح وبهسازی جاده اعم از زیرسازی وآسفالت حدفاصل دهستان چاهک به روستاهای شهریاری علیا وصفلی وروستای بختیاری، اصلاح وبهسازی تابلوهای راهنما و رانندگی ونصب تابلو وعلائم درنقاط مورد نیاز، رفع عیب چراغ های چشمک زن واقع در تقاطع ها وجمع آوری مصالح ساختمانی در خیابان‌هارا خواستار شد