برگزاری نشست مشترک دهیاران بخش مرکزی با حضور بخشدار

برگزاری نشست مشترک دهیاران بخش مرکزی با حضور بخشدار