برگزاری رزمایش پدافندغیرعامل درخاتم

برگزاری رزمایش پدافندغیرعامل درخاتم