شناسه : 148156065

برگزاری دوره آموزشی ویژه هیئت های ورزشی شهرستان خاتم


دوره آوزشی اصول حسابداری و تنظیم اسناد مالی ویژه روسا،دبیران وخزانه داران هیئتهای ورزشی شهرستان خاتم به ریاست معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرماندار وکارشناسان اداره کل ورزش وجوانان استان درمحل فرمانداری برگزارشد.

  دراین جلسه میربهبودی معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی فرماندار به اهمیت ورزش وتربیت بدنی اشاره داشت ومشکل اصلی هیات های ورزشی را کمبود منابع مالی ونبود اسپانسر  درمقایسه با سایر شهرستان های استان عنوان وخواستار توجه ویژه اداره کل ورزش وجوانان استان درجهت کمک ومساعدت به هیات های ورزشی شهرستان شد وازحضور کارشناسان استان  راجی رئیس حسابداری، صالحی رئیس بازرسی ، توتونچی کارشناس بازرسی وهمچنین طالبی رئیس اداره ورزش وجوانان خاتم بابت پیگیری تشکیل جلسه  تشکر نمودند .


آدرس کوتاه :