برگزاری جلسه کمیسیون کارگری درخاتم

برگزاری جلسه کمیسیون کارگری درخاتم به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فاضلی در این نشست بیان کرد: کارگاهها و بنگاه های اقتصادی مطالبات کارگری را در اولویت پرداخت ها قرار دهند.
وی در ادامه بیان کرد: : شرایط کشور از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به گونه ای است که ما باید به کارگران نگاه ویژه داشته باشیم.