برگزاری جلسه هماهنگی وتدوین توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی در شهرستان خاتم

برگزاری جلسه هماهنگی وتدوین توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی در شهرستان خاتم