برگزاری جلسه شورای زکات در شهرستان خاتم

برگزاری جلسه شورای زکات در شهرستان خاتم