شناسه : 153202700

برگزاری جلسه تمدید و امهال وامهای کشاورزی در خاتم


جلسه تمدید وامهال وام های کشاورزی به ریاست محمودی معاون عمرانی فرماندار و سایر مسئولین در محل فرمانداری خاتم برگزار گردید.


آدرس کوتاه :