شناسه : 340172

برگزاري سومين دوره جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي در شهرستان خاتم


  به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم سومين دوره جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي در محل فرمانداري شهرستان خاتم با حضور اعضاي ستاد برگزار شد. "محمد علی شاه حسيني" فرماندار خاتم ضمن خوشامد گويي به اعضاي حاضر در جلسه به مرور خلاصه اي از مصوبات جلسه دوره قبل پرداخته و از اعضا خواست تا به بيان اقدامات انجام شده در حوزه هاي مورد بحث دوره پيشين بپردازند. پس از پايان بيانات ، فرماندار خاتم   از اعضا خواست تا   به جمع بندي مشكلات موجود در سطح شهرستان در حوزه كاري خود در حفظ حقوق شهروندي و امنيت عمومي و ارائه آن در جلسه بعد بپردازند تا براي حل آن راهكارهاي مناسب ارائه شود. لازم به ذكر است ايشان خواستار آن شدند تا برخي از اشكالات ، موضوع خطبه هاي نماز جمعه قرار گيرد تا مردم نسبت به آن مسائل آگاه شوند.  

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم سومين دوره جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي وحقوق شهروندي در محل فرمانداري شهرستان خاتم با حضور اعضاي ستاد برگزار شد.

"محمد علی شاه حسيني" فرماندار خاتم ضمن خوشامد گويي به اعضاي حاضر در جلسه به مرور خلاصه اي از مصوبات جلسه دوره قبل پرداخته و از اعضا خواست تا به بيان اقدامات انجام شده در حوزه هاي مورد بحث دوره پيشين بپردازند.

پس از پايان بيانات ، فرماندار خاتم  از اعضا خواست تا  به جمع بندي مشكلات موجود در سطح شهرستان در حوزه كاري خود در حفظ حقوق شهروندي و امنيت عمومي و ارائه آن در جلسه بعد بپردازند تا براي حل آن راهكارهاي مناسب ارائه شود.

لازم به ذكر است ايشان خواستار آن شدند تا برخي از اشكالات ، موضوع خطبه هاي نماز جمعه قرار گيرد تا مردم نسبت به آن مسائل آگاه شوند.

 

آدرس کوتاه :