شناسه : 26858239

برگزاري سمینار کارآفرینی با حضور دکتر جهانگیری، کارآفرین و مرد صنعت سال ایران


برگزاري سمينار يك روزه كار آفريني با سخنراني آقاي دكتر جهانگيري، كار آفرين و مرد صنعت سال در شهرستان خاتم. فرماندار، روساي ادارات عضو كارگروه اشتغال شهرستان،صنعتگران، مدرسين دانشگاه ها و دانشجويان دراين سمينار حضور داشتند.

آدرس کوتاه :