برگزاري جلسه ي کميته تحول اداري آموزش وپرورش خاتم

برگزاري جلسه ي کميته تحول اداري آموزش وپرورش خاتم


با حضور فرماندارخاتم ؛

دراين جلسه "محمد علی  شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم ضمن تشکر از مدعوين به محقق شدن اهداف کميته تحول اداري اشاره نمود.

سید یحیی نورالديني مديرآموزش وپرورش خاتم  هم دراین جلسه آخرين اقدامات وفعاليت هاي صورت گرفته درراستاي  برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد و ارائه خدمات مطلوب رابيان وبررفع مسائل ومشکلات آموزش وپرورش تاکيدنمود.

شايان ذکراست :کسب رتبه مطلوب در شاخص رضایتمندی مراجعین،پایش و ارتقاء نظام اداري ،ارتقاء شاخص های بهره وری و اصلاح و بهبود فرآیندهای کاری واصلاح وبهبود انگیزه کارکنان ازعمده اهداف کميته تحول اداري است.