شناسه : 340222

برگزاري جلسه صيانت و حفاظت از اراضي دولتي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم جلسه صيانت و حفاظت از اراضي دولتي با حضور فرماندار و اعضاي كميته حفاظت از اراضي دولتي در محل فرمانداري شهرستان خاتم برگزار شد. فرماندار خاتم ضمن خير مقدم به حاضرين جلسه ، حفاظت از اراضي دولتي را يك وظيفه مهم دانست و تصريح كرد: هر يك از اعضا در حفظ اراضي ملي شهرستان داراي مسئوليت مي باشند . در ادامه جلسه دبير ستاد صيانت و حفاظت از اراضي دولتي به بيان مسائل موجود در حوزه منابع طبيعي پرداخت .  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم جلسه صيانت و حفاظت از اراضي دولتي با حضور فرماندار و اعضاي كميته حفاظت از اراضي دولتي در محل فرمانداري شهرستان خاتم برگزار شد.

فرماندار خاتم ضمن خير مقدم به حاضرين جلسه ، حفاظت از اراضي دولتي را يك وظيفه مهم دانست و تصريح كرد: هر يك از اعضا در حفظ اراضي ملي شهرستان داراي مسئوليت مي باشند .

در ادامه جلسه دبير ستاد صيانت و حفاظت از اراضي دولتي به بيان مسائل موجود در حوزه منابع طبيعي پرداخت .

 

آدرس کوتاه :