برگزاري جلسه صيانت و حفاظت از اراضي دولتي

برگزاري جلسه صيانت و حفاظت از اراضي دولتيبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم جلسه صيانت و حفاظت از اراضي دولتي با حضور فرماندار و اعضاي كميته حفاظت از اراضي دولتي در محل فرمانداري شهرستان خاتم برگزار شد.

فرماندار خاتم ضمن خير مقدم به حاضرين جلسه ، حفاظت از اراضي دولتي را يك وظيفه مهم دانست و تصريح كرد: هر يك از اعضا در حفظ اراضي ملي شهرستان داراي مسئوليت مي باشند .

در ادامه جلسه دبير ستاد صيانت و حفاظت از اراضي دولتي به بيان مسائل موجود در حوزه منابع طبيعي پرداخت .