شناسه : 346092
همزمان باآغاز ماه رحمت ومغفرت ماه رجب

برگزاري جشن تکلیف دانش آموزان پسرانه سوم راهنمایی


همزمان باآغاز ماه رحمت ومغفرت ماه رجب آیین جشن تکلیف 170دانش آموز پسر پایه سوم راهنمایی مدارس خاتم درمحل نمازخانه مدرسه راهنمائي نمونه دولتي اميرکبير برگزارشد
همزمان باآغاز ماه رحمت ومغفرت ماه رجب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراين آييين زيبا که معاون پرورشي فرهنگي ،،روحاني محله حجه الاسلام قره چاهي نيزحضورداشت دانش آموزان پايه سوم  راهنمائي آغاز فصل رويش وعبادت راجشن گرفتند.

دراين مراسم  شکيبا معاون پرورشي فرهنگي خاتم بابيان روايتي ازمعصومين رسيدن دانش آموزان  به سن عبادت وتکليف تبريک گفت.

درادامه اين مراسم حجه الاسلام قره چاهي فعال فرهنگي درخصوص سن تکليف وانجام فرائض وپرهيز ازمحرمات نکاتي را براي مکلفين تبيين نمود.

گفتني است اجراي سرودزيبا توسط گروه سروددانش آموزي نمونه اميرکبير،قرادت پيمان نامه بصورت دست جمعي وبرگزاري مسابقه پرسش وپاسخ ازديگربرنامه هاي جشن تکليف درمدرسه نمونه اميرکبيربود.درپايان دانش آموزان بهمراه مربيان خود عکس دست جمعي انداختند.

آدرس کوتاه :