برگزاري جشن تکلیف دانش آموزان پسرانه سوم راهنمایی

برگزاري جشن تکلیف دانش آموزان پسرانه سوم راهنمایی


همزمان باآغاز ماه رحمت ومغفرت ماه رجب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراين آييين زيبا که معاون پرورشي فرهنگي ،،روحاني محله حجه الاسلام قره چاهي نيزحضورداشت دانش آموزان پايه سوم  راهنمائي آغاز فصل رويش وعبادت راجشن گرفتند.

دراين مراسم  شکيبا معاون پرورشي فرهنگي خاتم بابيان روايتي ازمعصومين رسيدن دانش آموزان  به سن عبادت وتکليف تبريک گفت.

درادامه اين مراسم حجه الاسلام قره چاهي فعال فرهنگي درخصوص سن تکليف وانجام فرائض وپرهيز ازمحرمات نکاتي را براي مکلفين تبيين نمود.

گفتني است اجراي سرودزيبا توسط گروه سروددانش آموزي نمونه اميرکبير،قرادت پيمان نامه بصورت دست جمعي وبرگزاري مسابقه پرسش وپاسخ ازديگربرنامه هاي جشن تکليف درمدرسه نمونه اميرکبيربود.درپايان دانش آموزان بهمراه مربيان خود عکس دست جمعي انداختند.