برنامه ريزي هاي فرهنگي بايد براساس شعائر ديني وفرهنگ علوي و ولايت پذيري باشد

برنامه ريزي هاي فرهنگي بايد براساس شعائر ديني وفرهنگ علوي و ولايت پذيري باشد


فرماندار شهرستان خاتم

به گزارش روابط عموي فرمانداري محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم " درجلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان خاتم با تاكيد براين نكته كه هرجا ما از آموزه هاي ديني فاصله گرفتيم مورد هجمه وتهاجم فرهنگي قرار گرفتيم ، مهمترين افدامات دستگاههاي فرهنگي را احياء سنتها ي اسلامي وديني دانست وافزود:امروز دغدغه بزرگان نظام وبخصوص شخص مقام معظم رهبري توجه به مسائل فرهنگي كشور ومقابله با تهديدات نرم مي باشد كه ضرورت هوشياري همه آحاد مردم را مي طلبد .

شاه حسيني جوانان يك جامعه را مهمترين سرمايه هاي انساني آن جامعه دانست وافزود:مراقبت ومواظبت از نسل جوان دربرابر هجمه هاي غرب وظيفه نخبگان وبزرگان هست واين موضوع نيز به جزء توسل و تمسك به مكتب اهل بيت امكان نخواهد بود.