برنامه ريزي درجهت ارتقاء سطح كيفي آموزش وپرورش امري ضروري است

برنامه ريزي درجهت ارتقاء سطح كيفي آموزش وپرورش امري ضروري است


فرماندار شهرستان خاتم

فرماندارشهرستان خاتم توجه به اهميت برنامه ريزي درجهت ارتقاء سطح كيفي آموزش وپرورش امري ضروري دانست وبراهميت همكاري همه دستگاهها درجهت رفع مشكلات آموزش وپرورش تاكيد كرد.

محمدعلي شاه حسيني فرماندار خاتم درجلسه شوراي آموزش وپرورش مروست  با اشاره به اينكه توجه به آموزش و پرورش از ضرورت هاي توسعه بوده ودر راستاي تقويت زير ساختها است.

دراين جلسه همچنين رئيس آموزش وپرورش مروست با بيان گزارشي از وضعيت آموزش و پرورش بخش مروست و مشكلات مدارس خواستار توجه ويژه و افزايش اعتبارات عمراني شد.