برنامه تلوزيوني چتري براي زندگي ويژه شهرستان خاتم فردا شب از شبكه استاني صدا وسيما پخش خواهد شد

برنامه تلوزيوني چتري براي زندگي ويژه شهرستان خاتم فردا شب از شبكه استاني صدا وسيما پخش خواهد شدلازم به ذكر است برنامه مذكور حاوي اقدامات انجام شده ستاد حوادث شهرستان خاتم و مستند سازي پروژه هايي است كه از محل اعتبارات ماده  10 دور دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان و مديريت خشكسالي در سال گذشته اجرا و به بهره برداري رسيده يا در دست اجرا مي باشد است .