بررسي طرح اوليه ساخت مصلاي بزرگ شهرستان خاتم

بررسي طرح اوليه ساخت مصلاي بزرگ شهرستان خاتمدراين جلسه با توجه به تاكيد فرماندار خاتم مقررشد : مسئول ستاداقامه نماز شهر هرات با دفتر فني وعمراني نهاد شوراي سياستگزاري ائمه جمعه نسبت به ارائه طرح هرچه سريعتر طرح اوليه مصلاي بزرگ خاتم اقدام كنند.و نسبت به موارد ومدارك خواسته شده توسط شوراي سياستگزاري ائمه جمعه ، اقدام نمايندتا انشاءا....طرح ساخت مصلي شهر هرات دراسرع وقت تهيه شد.

سيدناصرامامي گفت: به منظور پيشبرد پروژه مصلاي شهرستان هيت امناء براي اين پروژه تشكيل شود.افزود:  تشكيل اعضاي هيئت امنا به پيشبرد اين پروژه كمك بسياري خواهدكرد.

امامي پيرامون وضعيت فعلي پروژه مضلاي خاتم خاطرنشان كرد: آغازاوليه اين طرح به دليل گستردگي پروژه مشكلاتي سرراه  خواهدداشت كه اميدوارم با تدابيرهيئت امناء مصلا ومساعدت مسئولين  اين طرح دراولويت پروژه  هاي عمراني قرار گيرد.

رستگار خبرنگار شهرستان خاتم