شناسه : 16710523

برداشت زعفران در مروست آغاز شد


برداشت زعفران در مروست از توابع شهرستان خاتم در استان یزد آغاز شد.  به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان خاتم، بیش از 20 هزار مترمربع از اراضی مروست زیر کشت زعفران قرار دارد که با برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های جهاد کشاورزی، این میزان در آینده به چند برابر افزایش خواهد یافت. گیاه زعفران به طور معمول در مهرماه هر سال به دو صورت ردیفی و کوپه‌ای کشت می‌شود و به مدت 10 سال پس از کاشت، محصول آن قابل برداشت است. در منطقه مروست از هر هکتار سطح زیرکشت، چهار تا پنج کیلوگرم زعفران برداشت می‌شود. گیاه زعفران به دلیل کم‌آبخواه بودن مورد استقبال کشاورزان مروستی قرار گرفته است و هر سال سطح زیرکشت این گیاه در استان یزد افزایش می‌یابد.

برداشت زعفران در مروست از توابع شهرستان خاتم در استان یزد آغاز شد. 

به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان خاتم، بیش از 20 هزار مترمربع از اراضی مروست زیر کشت زعفران قرار دارد که با برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های جهاد کشاورزی، این میزان در آینده به چند برابر افزایش خواهد یافت.

گیاه زعفران به طور معمول در مهرماه هر سال به دو صورت ردیفی و کوپه‌ای کشت می‌شود و به مدت 10 سال پس از کاشت، محصول آن قابل برداشت است. در منطقه مروست از هر هکتار سطح زیرکشت، چهار تا پنج کیلوگرم زعفران برداشت می‌شود.

گیاه زعفران به دلیل کم‌آبخواه بودن مورد استقبال کشاورزان مروستی قرار گرفته است و هر سال سطح زیرکشت این گیاه در استان یزد افزایش می‌یابد.آدرس کوتاه :