بخش قابل توجه اي از بندهاي تغذيه مصنوعي شهرستان خاتم آبگيري شد

بخش قابل توجه اي از بندهاي تغذيه مصنوعي شهرستان خاتم آبگيري شد


رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان خاتم خبر داد

"ابولقاسم فلاحتی" درگفت و گو با روابط عمومی فرمانداری خاتم افزود: در اين بارندگي ها كه در بعضي از مناطق بيش از 54 ميليمترباران گزارش گرديده است در بسيار ي ازرود خانه هاي فصلي اين شهرستان سيل جاري وباعث گرديد تا اكثراين بند ها آبگيري و قسمتي از ابن روان آبها استحصال گردد. وي ادامه داد اين امر علاوه بر كنترل و كاهش اثرات خسارتزاي سيل بر مناطق پايين دست بويژه دردهستانهاي چاهك و ايثارمي تواند اثرات قابل توجه اي بر ذخاير آبي زيرزميني داشته باشد لازم به ذكر است با توجه به بارشهاي سيلابي متعدد در اين شهرستان عليرغم طرح هاي آبخيزداري اجرا شده بخش قابل توجه اي از اين سيلاب ها به هدر ميرودو لذا لزوم توسعه و اجراي فعاليتهاي تغذيه مصنوعي و کنترل سيل به شدت احساس ميشود.

 اميد است با حسن توجه مسئولين به خصوص ستاد حوادث استان اعتبارات لازم تامين تا تمهيدات مورد نياز انديشيده و اجرا گردد.