شناسه : 353302

بخشودگي 6% جرائم دير كرد و بدهي توسط بانك كشاورزي تا مورخ 21/10/88


اقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان تصريح كرد با عنايت به پيگيري هاي به عمل آمده مديريت محترم شعب بانك كشاورزي استان طي نامه اي نسبت به بخشودگي 6% جرائم دير كرد بدهي ،بدهكارانيكه حداكثر تا مورخ 21/10/88 نسبت به واريز تسويه بدهي سر رسيد گذشته و معوق خود به صورت نقدي اقدام نمايند مساعدت خواهد نمود

لذا اينجانب از تمامي كشاورزان زحمتكش شهرستان مي خواهم نسبت به پرداخت بدهي خود تا تاريخ مذكور اقدام نموده تا از اين بخشودگي بهره مند گردند . ضمنا" تصوير نامه شماره 84/47/55305 مورخ 26/9/88 بانك كشاورزي هرات در همين زمينه به شرح ذيل مي باشد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم

آدرس کوتاه :