شناسه : 153188527

بخشدار مرکزی شهرستان خاتم منصوب شد


رضا تاج آبادی با حکم (محمد علی طالبی) استاندار یزد به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان خاتم منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در بخشی از این حکم: در اجرای تبصره ذیل ماده6 :انتصاب آمده است: شورای عالی اداری و با عنایت به تفویض اختیار وزیر محترم کشور چنابعالی را بعنوان  بخشدار مرکزی شهرستان خاتم منصوب می نمایم.

امید است با توکل به خداوند متعال در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست ها و برنامه ها ی دولت تدبیر وامیدموفق باشید
آدرس کوتاه :