بخشدار مرکزی از تخصیص زمین چمن مصنوعی روستای سطح بخش خبرداد:

بخشدار مرکزی از تخصیص زمین چمن مصنوعی روستای سطح بخش خبرداد: