شناسه : 147759558

بخشدار مرکزی از تخصیص زمین چمن مصنوعی روستای سطح بخش خبرداد:


نشست تاج آبادی بخشدار مرکزی و رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان با رئیس حسابداری اداره کل ورزش و جوانان استان در خصوص تخصیص زمینهای چمن مصنوعی روستاهای سطح بخش(شهرداری علیا،خوانسار،اسلام آباد،ولی عصر) درمحل اداره مذکور برگزارگردید.
آدرس کوتاه :