بخشدار مروست منصوب شد

بخشدار مروست منصوب شد"سيد محمد ميرمحمدي" در بخشي از اين حكم آورده است: در اجراي ماده 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري و با عنايت به تفويض اختيار شماره 142024 مورخ 06/12/92 وزير محترم كشور، جنابعالي را به عنوان بخشدار مروست از توابع شهرستان خاتم منصوب مي نمايم.
اميد است با اتكال به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.