شناسه : 17450832

بخشدار مركزي خاتم : نياز اصلي و ضرروري مردم روستاي بوروييه خوانسار آب شرب و بهداشتي سالم است


در جلسه اي كه با نماينده شركت آبفار استان ورييس اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان در محل بخشداري مركزي خاتم تشكيل شد .

ميربهبودي بخشدار مركزي خاتم اعلام داشت با توجه به اينكه روستاي بوروييه خوانسار از روستاهايي است كه در زمينه آب شرب مردم روستا با مشكل مواجه هستند و مدت چند سال است  از آب كشاورز ي و قنات روستا براي شرب استفاده مي كنند و نياز ضروري به آب شرب و بهداشتي دارند ، خواستار تسريع در پروژه حفر وتجهيز چاه آب شرب و همچنين تخصيص اعتبار احداث مخزن و اجرا و بازسازي تاسيسات شبكه آب اين روستا شدند .

در ادامه  عارف مسئول امور آب چاههاي شركت آبفار استان خاطر نشان كرد  جهت پروژه حفر وتجهيز چاه اين روستا مبلغ 650 ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده  كه در حال حاضر حدود 7 متر از چاه حفر و در مرحله حفاري است ودر خصوص احداث مخزن و خط انتقال نيز نياز به اعتبار جداگانه دارد كه در اولويت شركت آبفار قرار دارد .

در پايان رييس اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان و نماينده شركت آبفار استان از بخشدارمركزي بابت حساسيت به مسائل آب روستاها و همكاري با اداراه آب وفاضلاب شهرستان تشكر نمودند.

 


آدرس کوتاه :