در بازديدي كه آقايان سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان و آقاي منتظري مشاور صنعتي استاندار و آقاي مهندس غلامي رئيس كار گروه بنگاه هاي زود بازده اقتصادي و كارشناسان بنياد نخبگان از پروژه الكترو موتور آقايان نورالديني و حدادي و فتح آبادي بعمل آوردند پروژه مذكور پس از آزمايش مورد بررسي و تاييد بنياد نخبگان استان و مشاور محترم صنعتي استاندار قرار گرفت ، و قول مساعد داده شد كه پس از انجام مراحل اداري جهت توليد انبوه از طرح مذكور حمايت گردد .

لازم به ذكر است با اجراي اين طرح و به گفته مجريان طرح روزانه بيش از 70 درصد صرفه جويي اقتصادي در توليد برق انجام خواهد شد .


روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم