شناسه : 344142
بخشدار مركزي خاتم :

با حضور نماينده نهاد رياست جمهوري پروژه هاي عمراني روستايي در سفرهاي دور اول تا سوم رياست جمهور به استان يزد در سطح بخش مركزي موردبررسي و بازديد قرار گرفت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " اعلام داشت پروژه هاي عمراني روستايي دستگاههاي اجرايي در سفرهاي دور اول تا سوم رياست جمهور به استان يزد با حضور نماينده نهاد رياست جمهوري و مدير كل دفتر امور روستايي استانداري در روستاهاي بخش مركزي مورد بررسي و بازديد قرار گرفت  بخشدار مركزي خاتم تصريح نمود طي بازديد صورت گرفته از پروژه هاي عمراني در سطح بخش مركزي كليه پروژه ها در حوزه آب و فاضلاب روستايي ، بنياد مسكن ، راه و شهر سازي و جهاد كشاورزي كه از مصوبات سفرهاي هيئت دولت بود از پيشرفت فيزيكي بسيار خوبي برخوردار بودند در پايان بخشدار مركزي ازحضور نماينده نهاد رياست جمهوري ، نماينده دفترمدير كل امور روستايي   و دستگاههاي اجرايي مربوطه بابت پروژه هاي انجام شده در سطح بخش مركزي تقدير و تشكر نمودند.
بخشدار مركزي خاتم :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " اعلام داشت پروژه هاي عمراني روستايي دستگاههاي اجرايي در سفرهاي دور اول تا سوم رياست جمهور به استان يزد با حضور نماينده نهاد رياست جمهوري و مدير كل دفتر امور روستايي استانداري در روستاهاي بخش مركزي مورد بررسي و بازديد قرار گرفت
 بخشدار مركزي خاتم تصريح نمود طي بازديد صورت گرفته از پروژه هاي عمراني در سطح بخش مركزي كليه پروژه ها در حوزه آب و فاضلاب روستايي ، بنياد مسكن ، راه و شهر سازي و جهاد كشاورزي كه از مصوبات سفرهاي هيئت دولت بود از پيشرفت فيزيكي بسيار خوبي برخوردار بودند در پايان بخشدار مركزي ازحضور نماينده نهاد رياست جمهوري ، نماينده دفترمدير كل امور روستايي   و دستگاههاي اجرايي مربوطه بابت پروژه هاي انجام شده در سطح بخش مركزي تقدير و تشكر نمودند.
آدرس کوتاه :