شناسه : 337532

با حضور فرماندار ومدير كل تعاون استان يزد مراسم توديع و معارفه رئيس اداره تعاون شهرستان خاتم برگزار شد.


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم در اين مراسم ضمن تبريك ماه مبارك رجب تصريح كرد : با عنايت به دستور مقام معظم رهبري مبني بر اجراي نمودن اصل 44 قانون اساسي و واگذاري كليه امور اعم از   امور توليدي ،خدماتي به بخش خصوصي تشكيل تعاوني ها يكي از راهكارهاي بسيار خوب در واگذاري امور مي باشد و در شهرستان محروم خاتم با توجه به آمار بالاي جوانان بيكار و تحصيلكرده و استعداد هاي بالقوه در بخش كشاورزي و صنايع جانبي در اين بخش مي توان در اين زمينه برنامه ريزي نمود و تاكنون چند شركت در اين خصوص تشكيل و جزء شركتهاي موفق مي باشند اما آنطوري كه مي بايست نتوانسته است در تشكيل تعاوني ها نقش خود را به خوبي ايفا نمايد و  انشاء ا... با انتصاب اقاي صمصامي به سمت رئيس اداره شهرستان شاهد فعال نمودن شركتها و تشكيل شركتهاي كشاورزي ، صنعتي ، و غيره باشيم و بتوانيم اين شهرستان را كه به لحاظ صنعتي هيچگونه سرمايه گذاري انجام نداده است را به سوي صنعت سوق دهيم. درادامه فلاح زاده مدير كل تعاون استان يزد تصريح كرد : تعاوني ها در اشتغال جوانان مي تواند نقش خوبي ايفا نمايد در شهرستان خاتم كه جوانان سرمايه كافي جهت سرمايه گذاري و اشتغال ندارند مي توانند نسبت به تشكيل تعاوني ها با مشاركت يكديگر اقدام نمايند. و دولت نيز از طريق تسهيلات بنگاههاي اقتصادي زود بازده از اين تعاوني ها حمايت مي نمايد. وي گفت : در شهرستان خاتم تاكنون تعاوني هاي زيادي تشكيل و در حال فعاليت مي باشند اما استعداد اين شهرستان در تشكيل تعاوني ها بيش از اين است و زمينه براي كار زياد است   و انشاءا... با اطلاع رساني مناسب بتوانيم در اين زمينه تلاش نمائيم . در پايان اين مراسم از خدمات آقاي محمد صادق زاده تقدير و تشكر بعمل آمد و حكم آقاي صمصامي به ايشان اهدا گرديد. روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم در اين مراسم ضمن تبريك ماه مبارك رجب تصريح كرد : با عنايت به دستور مقام معظم رهبري مبني بر اجراي نمودن اصل 44 قانون اساسي و واگذاري كليه امور اعم از  امور توليدي ،خدماتي به بخش خصوصي تشكيل تعاوني ها يكي از راهكارهاي بسيار خوب در واگذاري امور مي باشد و در شهرستان محروم خاتم با توجه به آمار بالاي جوانان بيكار و تحصيلكرده و استعداد هاي بالقوه در بخش كشاورزي و صنايع جانبي در اين بخش مي توان در اين زمينه برنامه ريزي نمود و تاكنون چند شركت در اين خصوص تشكيل و جزء شركتهاي موفق مي باشند اما آنطوري كه مي بايست نتوانسته است در تشكيل تعاوني ها نقش خود را به خوبي ايفا نمايد و  انشاء ا... با انتصاب اقاي صمصامي به سمت رئيس اداره شهرستان شاهد فعال نمودن شركتها و تشكيل شركتهاي كشاورزي ، صنعتي ، و غيره باشيم و بتوانيم اين شهرستان را كه به لحاظ صنعتي هيچگونه سرمايه گذاري انجام نداده است را به سوي صنعت سوق دهيم.

درادامه فلاح زاده مدير كل تعاون استان يزد تصريح كرد : تعاوني ها در اشتغال جوانان مي تواند نقش خوبي ايفا نمايد در شهرستان خاتم كه جوانان سرمايه كافي جهت سرمايه گذاري و اشتغال ندارند مي توانند نسبت به تشكيل تعاوني ها با مشاركت يكديگر اقدام نمايند. و دولت نيز از طريق تسهيلات بنگاههاي اقتصادي زود بازده از اين تعاوني ها حمايت مي نمايد.

وي گفت : در شهرستان خاتم تاكنون تعاوني هاي زيادي تشكيل و در حال فعاليت مي باشند اما استعداد اين شهرستان در تشكيل تعاوني ها بيش از اين است و زمينه براي كار زياد است  و انشاءا... با اطلاع رساني مناسب بتوانيم در اين زمينه تلاش نمائيم .

در پايان اين مراسم از خدمات آقاي محمد صادق زاده تقدير و تشكر بعمل آمد و حكم آقاي صمصامي به ايشان اهدا گرديد.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :