با حضور فرماندار خاتم تشکیل گردید

با حضور فرماندار خاتم تشکیل گردید


کمیته شناسائی مشاهیر و مفاخر شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در ابتدا جلسه "محمد علی شاه حسینی" فرماندار  از این تصمیم جهت شناسائی مشاهیر و مفاخر شهرستان به نسل جوان ابراز خرسندی نمود و در خصوص شناسائی نخبگان شهرستان مطالبی را بیان نمود.

درادامه جلسه سرهنگ "محمد رضا عطائی" فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم تصریح کرد: شناسائی مشاهیر و مفاخر شهرستان کار ارزشمند است و با جمع آوری اسامی مشاهیر ومفاخر می تواند این اسامی را  به صورت کتاب دراداره ثبت احوال نیز به نمایش گذاشت.