شناسه : 2274176

با حضور فرماندار


کارگروه تسهیلات بخش کشاورزی شهرستان خاتم تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمدزاده رحمانی " فرماندار در جلسه کارگروه تسهیلات بخش کشاورزی که باحضور روسای بانک ها و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل شد. هدف اصلی از بر گزاری این کارگروه راکمک به تقویت وتحکیم بنیان کشاورزی با هدف اشتغالزایی دانست وگفت:کشاورزی به عنوان شغل اصلی مردم دراین منطقه باید مورد حمایت جدی قرار گرفته و نیز شرایطی فراهم گردد که مردم بتوانند از تسهیلات دولتی درزمینه مشاغل خانگی به نحو مطلوب بهره مند شوند.آدرس کوتاه :