شناسه : 18211167

با حرف و شعار نمی توان بر آمریکا و سایر کشورها غلبه کرد


زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم که در سومین مجمع بسیجیان شهرستان صحبت می کرد با اشاره به فرمایش مقام رهبری مبنی بر لزوم تولید علم و جنبش نرم افزاری، یادآور شد این که ما فقط به فکر شعار دادن علیه آمریکا و سایر کشورها باشیم ما را به جایی نمی رساند بلکه باید در کنار آن با تولید علم و همچنین کار وتلاش کشورمان را به جایی برسانیم که در تمامی عرصه ها پیشرو و مایه افتخار دوستان و متحدانمان باشیم. وی در ادامه با تاکید بر اهمیت تشکیل اتاق های فکر، متذکر شد هر اقدام و عملی که از روی فکر نباشد راه به جایی نمی برد و ما زمانی می توانیم در اداره یک خانواده، روستا، شهرستان، استان و کشور موفق عمل کنیم که تمامی طرح ها و برنامه هایمان مبتنی بر فکر و اندیشه باشد و به همین جهت است که اگر امروزه می بینیم کشورمان در برخی از شاخه های علوم و فنون جدید پیشرفت کرده به پشتوانه داشتن تفکر و برنامه ریزی صحیح بوده است و هر جا می بینیم توفیقی حاصل نشده به علت نداشتن فکر و برنامه ریزی صحیح و هدفمند است.

زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم که در سومین مجمع بسیجیان شهرستان صحبت می کرد با اشاره به فرمایش مقام رهبری مبنی بر لزوم تولید علم و جنبش نرم افزاری، یادآور شد این که ما فقط به فکر شعار دادن علیه آمریکا و سایر کشورها باشیم ما را به جایی نمی رساند بلکه باید در کنار آن با تولید علم و همچنین کار وتلاش کشورمان را به جایی برسانیم که در تمامی عرصه ها پیشرو و مایه افتخار دوستان و متحدانمان باشیم.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت تشکیل اتاق های فکر، متذکر شد هر اقدام و عملی که از روی فکر نباشد راه به جایی نمی برد و ما زمانی می توانیم در اداره یک خانواده، روستا، شهرستان، استان و کشور موفق عمل کنیم که تمامی طرح ها و برنامه هایمان مبتنی بر فکر و اندیشه باشد و به همین جهت است که اگر امروزه می بینیم کشورمان در برخی از شاخه های علوم و فنون جدید پیشرفت کرده به پشتوانه داشتن تفکر و برنامه ریزی صحیح بوده است و هر جا می بینیم توفیقی حاصل نشده به علت نداشتن فکر و برنامه ریزی صحیح و هدفمند است.آدرس کوتاه :