با تصويب هيئت محترم وزيران شهرستان خاتم به عنوان منطقه محروم و كمتر توسعه يافته شناخته شد .

با تصويب هيئت محترم وزيران شهرستان خاتم به عنوان منطقه محروم و كمتر توسعه يافته شناخته شد .


با تصويب هيئت محترم وزيران شهرستان خاتم به عنوان منطقه محروم و كمتر توسعه يافته شناخته شد .
آقاي سيد ناصر امامي فرماندارشهرستان تصريح كرد با توجه به تصويب نامه شماره 76254/36095 مورخ 10/4/88 هيات محترم وزيران و حسب پيشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/88 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي شهرستان خاتم به عنوان يكي از شهرستانهاي كمتر توسعه يافته و محروم كشور معرفي گرديد .
فرماندار خاتم افزود اميدواريم با اين مصوبه هيات محترم دولت بتوانيم به نحو مطلوب در جهت رشد و توسعه شهرستان در تمامي زمينه ها تلاش نماییم .
فرماندار در پايان از تمامي ادارات شهرستان خواست تا با عنايت به اين مصوبه در جهت جذب اعتبارات خاص مناطق محروم پيگيري نمايند.
اكبر شمسي      
روابط عمومي فرمانداري