باید فرهنگ کتابخوانی دربین عموم افراد جامعه بسط و گسترش دهیم

باید فرهنگ کتابخوانی دربین عموم افراد جامعه بسط و گسترش دهیم


معاون فرماندار شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "غلامرضا عطائی" معاون فرماندارخاتم درجلسه برنامه ریزی بزرگداشت  هفته کتاب وکتابخوانی تصریح کرد:کتاب نقش بسیار مهم و سازنده در ارتقاء تکامل فردی و اجتماعی افراد دارد و می توان از طریق تجربیاتی که درکتاب ارائه شده اززندگی اجتماعی و فردی مناسبی برخودارشد.

وی افزود: ما مسلمانان افتخارمان این است که فرهنگ وباورهای دینی ما مبتنی بردانش و ارج نهادن به کتاب است و اهتمام دانشمندان اسلامی وایرانی درپدید آوردن آثار ارزشمند جهانی ،همه براهمیت کتاب و کتابخوانی است.

معاون فرماندار خاتم یکی از شاخصهای ارزیابی رشد و توسعه و پیشرفت هرجامعه را میزان مطالعه نام برد و تاکید کرد: برای رسیدن به جایگاه واقعی فرهنگ مطالعه درجامعه باید همه مسئولین مرتبط در این زمینه تلاش کنند.

درادامه غلامرضا قانع مسئول امور کتابخانه های شهرستان گزارشی از وضعیت کتابخانه های شهرستان ارائه داد.