شناسه : 16029348

بالغ بر هزار هكتار از مناطق جنگلي شهرستان خاتم نهالكاري مي گردد


در راستاي اجراي طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور و به منظور توسعه عرصه هاي جنگلي بيش از هزار هكتار از مناطق جنگلي شهرستان خاتم با گونه هاي بنه و بادام كوهي نهالكاري و احياء مي گردد. رضا پورتيموري، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور از سال 1391 در اين شهرستان اجرائي شده است و ازمهمترين اهداف آن غني سازي، توسعه، حفاظت و حراست از عرصه هاي جنگلي، ساماندهي دام، ساماندهي بهره برداران و توانمندسازي جوامع محلي است كه در سال جاري قسمت هايي از اراضي حاشيه جنگلي شهرستان در مناطق چاه منج، بختياري، اسلام آباد، حسن آباد، بوروئيه، دهستان ايثار و توتك با كشت گونه هاي بنه و بادام كوهي احياء مي گردد. وي از اهداف مهم اين طرح را علاوه برتوسعه جنگل واحياء مناطق جنگلي جلب مشاركت بهره برداران ومردم به ويژه جنگل نشينان و دامداران مناطق مذكور در راستاي توانمندسازي جوامع محلي دانست و از آنان خواست در اين زمينه منابع طبيعي را ياري نمايند. رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم اظهار اميدواري نمود با تخصيص اعتبار مورد نياز ايجاد پايگاه حفاظتي، اطفاء حريق، عمليات كنترل و مبارزه با آفات و امراض جنگلي، احداث كمربند حفاظتي، كشت و توسعه گياهان داروئی در راستاي اهداف طرح ياد شده اجرا خواهد شد. وي همچنين اجراي پروژه هاي سنوات گذشته را موفق ارزيابي كرد و گفت با همكاري و مساعدت دامداران و جنگل نشينان، پروژه ها و فعاليت هاي اين طرح ملي در اين شهرستان با موفقيت همراه بوده است. يادآور مي گردد طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور در 64 هزار هكتار از مناطق جنگلي شهرستان خاتم با بهره گيري از اعتبارات ملي در حال اجرا مي باشد.

در راستاي اجراي طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور و به منظور توسعه عرصه هاي جنگلي بيش از هزار هكتار از مناطق جنگلي شهرستان خاتم با گونه هاي بنه و بادام كوهي نهالكاري و احياء مي گردد.

رضا پورتيموري، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور از سال 1391 در اين شهرستان اجرائي شده است و ازمهمترين اهداف آن غني سازي، توسعه، حفاظت و حراست از عرصه هاي جنگلي، ساماندهي دام، ساماندهي بهره برداران و توانمندسازي جوامع محلي است كه در سال جاري قسمت هايي از اراضي حاشيه جنگلي شهرستان در مناطق چاه منج، بختياري، اسلام آباد، حسن آباد، بوروئيه، دهستان ايثار و توتك با كشت گونه هاي بنه و بادام كوهي احياء مي گردد.

وي از اهداف مهم اين طرح را علاوه برتوسعه جنگل واحياء مناطق جنگلي جلب مشاركت بهره برداران ومردم به ويژه جنگل نشينان و دامداران مناطق مذكور در راستاي توانمندسازي جوامع محلي دانست و از آنان خواست در اين زمينه منابع طبيعي را ياري نمايند.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم اظهار اميدواري نمود با تخصيص اعتبار مورد نياز ايجاد پايگاه حفاظتي، اطفاء حريق، عمليات كنترل و مبارزه با آفات و امراض جنگلي، احداث كمربند حفاظتي، كشت و توسعه گياهان داروئی در راستاي اهداف طرح ياد شده اجرا خواهد شد.

وي همچنين اجراي پروژه هاي سنوات گذشته را موفق ارزيابي كرد و گفت با همكاري و مساعدت دامداران و جنگل نشينان، پروژه ها و فعاليت هاي اين طرح ملي در اين شهرستان با موفقيت همراه بوده است.

يادآور مي گردد طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور در 64 هزار هكتار از مناطق جنگلي شهرستان خاتم با بهره گيري از اعتبارات ملي در حال اجرا مي باشد.آدرس کوتاه :