شناسه : 20483783

بالغ بر هزار هكتار از مناطق جنگلي شهرستان خاتم نهالكاري مي شود


رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم گفت : در راستاي اجراي طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور بيش از هزار هكتار از مناطق جنگلي شهرستان خاتم نهالكاري و احياء مي شود   رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم گفت:  طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور از سال 1391 در اين شهرستان اجرائي شده است وازمهمترين اهداف آن غني سازي، توسعه، حفاظت و حراست از عرصه هاي جنگلي، ساماندهي دام، ساماندهي بهره برداران و توانمندسازي جوامع محلي است . رضا پورتيموري اظهار داشت : در سال جاري قسمت هايي از اراضي حاشيه جنگلي شهرستان در مناطق چاه منج، بختياري، اسلام آباد، حسن آباد ،توتك با كشت گونه هاي بنه و بادام كوهي احياء مي گردد وي از اهداف مهم اين طرح را علاوه برتوسعه جنگل واحياء مناطق جنگلي جلب  مشاركت بهره برداران ومردم بويژه جنگل نشينان و دامداران مناطق مذكور درراستاي توانمندسازي جوامع محلي دانست و از آنان خواست در اين زمينه منابع طبيعي را ياري نمايند رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم اظهار اميدواري کر د با تخصيص اعتبار مورد نياز عمليات كنترل و مبارزه با آفات و امراض جنگلي، احداث كمربند حفاظتي، ايجاد پايگاه حفاظتي و اطفاء حريق، كشت و توسعه گياهان داروئئ در راستاي اهداف طرح ياد شده اجرا خواهد شد . وي همچنين اجراي پروژه هاي سنوات گذشته را موفق ارزيابي و خاطر نشان کرد :  باهمكاري و مساعدت دامداران و جنگل نشينان پروژه ها و فعاليت هاي اين طرح ملي در اين شهرستان با موفقيت همراه بوده است پور تیموری در پایان گفت :  طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور در 64 هزار هكتار از مناطق جنگلي شهرستان خاتم با بهره گيري از اعتبارات ملي در حال اجرا مي باشد .

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم گفت : در راستاي اجراي طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور بيش از هزار هكتار از مناطق جنگلي شهرستان خاتم نهالكاري و احياء مي شود
 

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم گفت:  طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور از سال 1391 در اين شهرستان اجرائي شده است وازمهمترين اهداف آن غني سازي، توسعه، حفاظت و حراست از عرصه هاي جنگلي، ساماندهي دام، ساماندهي بهره برداران و توانمندسازي جوامع محلي است .

رضا پورتيموري اظهار داشت : در سال جاري قسمت هايي از اراضي حاشيه جنگلي شهرستان در مناطق چاه منج، بختياري، اسلام آباد، حسن آباد ،توتك با كشت گونه هاي بنه و بادام كوهي احياء مي گردد

وي از اهداف مهم اين طرح را علاوه برتوسعه جنگل واحياء مناطق جنگلي جلب  مشاركت بهره برداران ومردم بويژه جنگل نشينان و دامداران مناطق مذكور درراستاي توانمندسازي جوامع محلي دانست و از آنان خواست در اين زمينه منابع طبيعي را ياري نمايند

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم اظهار اميدواري کر د با تخصيص اعتبار مورد نياز عمليات كنترل و مبارزه با آفات و امراض جنگلي، احداث كمربند حفاظتي، ايجاد پايگاه حفاظتي و اطفاء حريق، كشت و توسعه گياهان داروئئ در راستاي اهداف طرح ياد شده اجرا خواهد شد.

وي همچنين اجراي پروژه هاي سنوات گذشته را موفق ارزيابي و خاطر نشان کرد :  باهمكاري و مساعدت دامداران و جنگل نشينان پروژه ها و فعاليت هاي اين طرح ملي در اين شهرستان با موفقيت همراه بوده است

پور تیموری در پایان گفت :  طرح صيانت از جنگل هاي زاگرس، جنوب و مناطق مركزي كشور در 64 هزار هكتار از مناطق جنگلي شهرستان خاتم با بهره گيري از اعتبارات ملي در حال اجرا مي باشد.


آدرس کوتاه :