شناسه : 336602

بازيد فرماندار شهرستان خاتم از اداره بهزيستي وشهرداري مروست


محمد علي شا ه حسيني فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق قانع بخشدار مروست از اداره بهزيستي وهمچنين شهرداري مروست بازديد واز نزديك درجريان فعاليتها واقدامات اين دواداره قرار گرفت فرماندار خاتم درجمع شهردار وكاركنان شهرداري مروست حمايت از برنامه هاي عمراني شهري درسطح شهرستان را از اولويت هاي سال آينده شهرستان برشمرد.  

محمد علي شا ه حسيني فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق قانع بخشدار مروست از اداره بهزيستي وهمچنين شهرداري مروست بازديد واز نزديك درجريان فعاليتها واقدامات اين دواداره قرار گرفت فرماندار خاتم درجمع شهردار وكاركنان شهرداري مروست حمايت از برنامه هاي عمراني شهري درسطح شهرستان را از اولويت هاي سال آينده شهرستان برشمرد.

 

آدرس کوتاه :