بازدید میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاقشهردار هرات و رئیس اداره میراث فرهنگی از پروژه مرمت و ساماندهی معابر بافت تاریخی شهر هرات.

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم به اتفاقشهردار هرات و رئیس اداره میراث فرهنگی از پروژه مرمت و ساماندهی معابر بافت تاریخی شهر هرات.