بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از روند آسفالت مسیر جاده کمربندی چاهک

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از روند آسفالت مسیر جاده کمربندی چاهکبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم:
گفتنی است  دراین بازدید میربهبودی فرماندار خاتم اعلام داشت با اجرای آسفالت قطعه اول کمربندی چاهک به طول حدود ٢.۵ کیلومتر از ابتدای ورودی پاسگاه چاهک تا سه راهی بختیاری مسیر تردد کامیونهای سنگین فراهم می گردد وازتردد کامیونها به داخل چاهک جلوگیری به عمل خواهد آمد.