بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از ایستگاه‌های ورودی شهرهای هرات و مروست

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از ایستگاه‌های ورودی شهرهای هرات و مروست