بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از ادارات ، بانک ها ومراکز خدماتی شهر هرات

بازدید میربهبودی فرماندار خاتم از ادارات ، بانک ها ومراکز خدماتی شهر هرات