شناسه : 158849059

بازدید میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق زارع مدیر امور عشایری از عشایر ودامداران مستقر در مراتع شهرستان


بازدید میربهبودی سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم به اتفاق زارع مدیر امور عشایری و ابراهیمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر استان یزد وبخشدار مرکزی از عشایر ودامداران مستقر در مراتع شهرستان جهت بررسی مشکلات آب شرب، تیغ زنی جاده های عشایری و وضعیت بیمه تامین اجتماعی، روستاییان وعشایر. دراین بازدید به منظور رفع مشکل تامین آب شرب عشایر قرارشد تانکر آبرسانی سیار امور عشایر استان دراختیارشهرستان جهت رفع کمبود آب در مناطق عشایری قرارگیرد


آدرس کوتاه :