بازدید میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق زارع مدیر امور عشایری از عشایر ودامداران مستقر در مراتع شهرستان

بازدید میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق زارع مدیر امور عشایری از عشایر ودامداران مستقر در مراتع شهرستان