شناسه : 159578873

بازدید میدانی میربهبودی فرماندار خاتم از تیم غربالگری


بازدید میدانی میربهبودی فرماندار خاتم از تیم غربالگری (نیروهای بسیج ، انتظامی، راهور وهلال احمر) شهرستان، مستقر در ورودي شهر هرات میدان پیامبر اعظم (ص) در راستای جلوگیری از ورود خودروهای غیربومی به داخل شهر وکنترل خودروهایی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمی کنند وبه صورت خانوادگی تردد می نمایند.
آدرس کوتاه :