بازدید میدانی میربهبودی فرماندار خاتم از تیم غربالگری

بازدید میدانی میربهبودی فرماندار خاتم از تیم غربالگری