شناسه : 153500951

بازدید معاون عمرانی فرماندار از محل های آبگیری بندهای هرات


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:محمودی (معاون عمرانی فرماندار)دبیر مدیریت بحران کارشناس کشاورزی بهمراه جمعی ازمسئولین منابع طبیعی از محل آبگیری بند های هرات بازدید نمودند


آدرس کوتاه :