شناسه : 159308578

بازدید معاونت ساخت وتوسعه راه های کشور ازتجهیز کارگاه شرکت ناورود پیمانکار پروژه ساخت باند دوم مسیر هرات هرابرجان


بازدید کد خدازاده معاونت ساخت وتوسعه راه های کشور، محمدی مدیرکل ساخت و توسعه راههای جنوب کشور، میربهبودی فرماندارشهرستان، رضایی نماینده شرکت ساخت وتوسعه راه های استان، دانشوررئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان، اعضای شورای اسلامی شهر هرات ودیگر مسولین محلی از تجهیز کارگاه شرکت ناورود پیمانکار پروژه ساخت باند دوم مسیر هرات هرابرجان


آدرس کوتاه :